แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams

You are here: Home > สร้างกลุ่มทำงาน (Teams) > สร้างกลุ่มย่อย

ทำการตั้งค่า

จากนั้น ทยอยใส่สมาชิก

จะได้กลุ่มย่อย (Channel) เพิ่มต่อท้าย

nach oben