ทำการตั้งค่า

จากนั้น ทยอยใส่สมาชิก

จะได้กลุ่มย่อย (Channel) เพิ่มต่อท้าย